. ทุกคนมีโอกาส! เกณฑ์ใหม่ รับเงิน 3000 จาก พส. -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ทุกคนมีโอกาส! เกณฑ์ใหม่ รับเงิน 3000 จาก พส.

ทุกคนมีโอกาส! เกณฑ์ใหม่ รับเงิน 3000 จาก พส.

14 สิงหาคม 2021
116   0

จากกรณี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เปิดให้ประชาชน ยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือทางออนไลน์ครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี หากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ไม่มีงานทำ มีหนี้สิน ป่วยหนัก และประสบความเดือนร้อน
>

ล่าสุด นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรม พส. เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ทำการปิดระบบชั่วคราว หลังมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามากว่า 37,000 ราย เกินจำนวนที่กำหนดไว้ที่ 30,000 กว่าราย และมีปัญหาเรื่องงบประมาณในส่วนนี้ ที่ไม่เพียงพอกับงบประมาณที่เหลืออีก 60 กว่าล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ทำการปรับเกณฑ์ใหม่ ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

– คัดกรองความทับซ้อนจากที่อยู่เดียวกันของผู้ยื่นคำขอ ให้เหลือเป็นรายครัวเรือน เงินช่วยเหลือนี้จะให้เป็นรายครัวเรือนไม่ได้ให้รายคน ในเวลานี้พบความทับซ้อนกว่า 2,000 ราย

– คัดกรองจากฐานรายได้ผู้ยื่นคำขอ อิงตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน แล้วหารด้วยจำนวนสมาชิก ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ การคัดกรองคุณสมบัติจะดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และจะแจ้งในระบบลงทะเบียนว่าผู้ยื่นคำขอนั้นตรงตามเกณฑ์ใหม่ที่ทำการปรับหรือไม่ ก่อนให้นักสังคมสงเคราะห์ลงเยี่ยมบ้านและพิจาณาให้เงินอุดหนุนต่อไป