. พรุ่งนี้ 11 จังหวัด ฝนถล่มหนักอีกรอบ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » พรุ่งนี้ 11 จังหวัด ฝนถล่มหนักอีกรอบ

พรุ่งนี้ 11 จังหวัด ฝนถล่มหนักอีกรอบ

2 พฤศจิกายน 2021
62   0

วันที่ 2 พ.ย.64 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติว่า จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) พบว่าในช่วงวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2564 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย 11 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง แยกเป็น

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต และตรัง

พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ

– แม่น้ำตาปี ได้แก่ สุราษฎร์ธานี

– คลองท่าดี ได้แก่ นครศรีธรรมราช

– ทะเลสาบสงขลา และคลองอู่ตะเภา ได้แก่ สงขลา

– แม่น้ำปัตตานี ได้แก่ ยะลา และปัตตานี

– แม่น้ำโก-ลก ได้แก่ นราธิวาส

กอปภ.ก.ได้แจ้งให้ 11 จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที

หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น