. เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินสูงสุด 70% ของเงินเดือน -
ประกันสังคม » เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินสูงสุด 70% ของเงินเดือน

เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินสูงสุด 70% ของเงินเดือน

3 พฤศจิกายน 2021
63   0

กรณี ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินชดเชยจากสำนักงาน ประกันสังคม เปิดขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานรอบใหม่ เดือน พ.ย. 64 ที่เว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th/ โดยล่าสุดมีการเปิดขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 64 เป็นต้นไป

2.ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ

3.ทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน ดังนี้

3.1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป

3.2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

3.4 บันทึกการลงทะเบียน

4. ผู้ประกันตน จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

5. พิมพ์เอกสาร ดังนี้

ใบนัดรายงานตัว

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ลิงก์แบบคำร้อง https://bit.ly/3GL4bsW

6. ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถทำการลงทะเบียนว่างงานผ่านระบบออนไลน์ได้ ผู้ประกันตนก็สามารถเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสาร เพื่อดำเนินการด้วยตัวเองได้เช่นกัน

หรือทำการติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ผ่านเบอร์โทรศัพท์: 1506

เอกสารที่ต้องใช้

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7

บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09 (กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส. 6-09 ก็ยังคงสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้)

หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

สิทธิหลังลงทะเบียนว่างงาน

กรณีถูกเลิกจ้าง

เงื่อนไขการรับเงินชดเชย: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง

โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th

สิทธิที่ได้รับ: ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันต่อปี

กรณีลาออกเอง หรือหมดสัญญาจ้างงาน

เงื่อนไขการรับเงินชดเชย: ต้องส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th

สิทธิที่ได้รับ ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปี

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสังคมภายในระยะเวลานั้น เช่น ค่าทำฟัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ฯลฯ