. ประกาศสั่งปิดโรงเรียน ผู้ปกครองติด CV นักเรียนเสี่ย งสูงเพียบ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ประกาศสั่งปิดโรงเรียน ผู้ปกครองติด CV นักเรียนเสี่ย งสูงเพียบ

ประกาศสั่งปิดโรงเรียน ผู้ปกครองติด CV นักเรียนเสี่ย งสูงเพียบ

18 พฤศจิกายน 2021
49   0

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.กท 1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษฯ โดย นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ลงนามในประกาศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ของสถานการณ์การแพร่cv

เนื่องด้วยมีการแพร่cvเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทางโรงเรียนได้รับแจ้งการยืนยันการตรวจพบของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนในความดูแลเป็นผู้เสี่ยงสูง

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอ

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

และขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กำหนดให้นักเรียนหยุดเรียน และเข้าเรียนด้วยระบบเรียนออนไลน์ (online) ผ่านทาง Google Classroom หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เสมือนเรียนในห้องเรียน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2. ให้นักเรียนทุกคน สังเกตอาการ เข้าตรวจคัดกรอง และดำเนินการกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

3. ยกเลิกนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน ทุกกิจกรรมจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

4. ขอความร่วมมือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน อยู่ประจำที่ตั้ง งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่ชุมชนต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันcvและรายงานอย่างเคร่งครัด

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านตลอดเวลา วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างทางสังคม (Socialdistancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนแออัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่เสมอ

5. การติดต่อราชการกับทางโรงเรียนทุกกรณี ให้แจ้งนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนมาดำเนินการ ทั้งนี้ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การcvและกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ที่มา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม